Oddlužení dle insolvenčního zákona, je jediným legálním a efektivním způsobem, který vede k vyřešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky. Při oddlužení dle insolvenčního zákona - tzv. osobní bankrotem, dochází k sjednocení všech závazků dlužníka a poté dochází k rozhodnutí, jakým způsobem bude oddlužení vypořádáno.

Možnosti oddlužení jsou následující:
1- Oddlužení formou splátkového kalendáře a prodejem majetkové podstaty
2 - Oddlužení formou prodeje majetkové podstaty
3 - Konkurs – pouze pro podnikatelské subjekty
4 - Reorganizace – pouze pro velké podnikatelské subjekty např. akciové společnosti apod.

Každá z forem oddlužení, má své zákonem dané podmínky a pro povolení oddlužení je nutné je splnit.

O povolení oddlužení rozhoduje Krajský soud, pod který dlužník spadá trvalým pobytem, nebo místem kde se dlouhodobě zdržuje. Při povolení oddlužení dochází k ustanovení Insolvenčního správce, což je soudem určená osoba (společnost) která do doby splnění a ukončení oddlužení spravuje veškerý majetek a přerozděluje výnosy z provedených splátek či prodejů majetkové podstaty – toto je ale řešeno jednotlivě u každého insolvenčního řízení.

Kdo může návrh na povolení oddlužení podat:
-
Jednotlivec – může se jednat i jednoho z manželů
- Manželé – tzv. Společné oddlužení manželů. Oba manželé jsou v insolvenčním řízení vedeni jako jeden dlužník
- OSVČ
- Společnost s ručením omezením – pouze konkurs nebo reorganizace
- Akciové a podobné společnosti – pouze konkurs nebo reorganizace

Od 1.6.2019 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona. Dle této novely již není podmínkou splacení min. 30% z celkové výše dluhu. Avšak pokud během období 5 let dojde k splacení méně než 30%, bude soud posuzovat dlužníkovo vyvinuté aktivity a vůle splatit co možno nejvyšší část všech svých závazků. Dlužník je po celou dobu insolvenčního řízení archívovat svou snahu o navýšení příjmů, toto bude muset soudu doložit při rozhodování o oproštění od povinnosti hradit zbytek nesplacených dluhů.

Odužení formou splátkového kalendáře a prodejem majetkové podstaty

Jedná se o oddlužení formou splacení zabavitelné částky z příjmů dlužníka a pokud je dlužník vlastníkem hodnotnějšího majetku (NV, motorové vozidlo, sběratelské díla, akcie atd.) dochází i ke zpeněžení majetku. outo formou mohou být společně oddluženi i manželé. e novely insolvenčního zákona platné od 1. 7. 2017 může Návrh na povolení oddlužení za dlužníka podat pouze advokát, charita nebo neziskové sdružení.

Ke splnění podmínek k povolení oddlužení je nutno:
1- prokázat úpadek nebo hrozící úpadek – dlužník musí být alespoň 30 dní po splatnosti u více závazků
2- prokázat schopnost splatit během 5 let – za a) zákonem danou odměnu na výdaje ins. správce (jednotlivec 1.089,- Kč, společné oddlužení manželů 1.634,- Kč – uvedeno včetně DPH) a dále min. tu samou výši splátky na splácení závazků. Jednotlivec tedy musí být schopen splácet po dobu 5 let alespoň 2.178,- Kč a manželé 3.268,- Kč
3 - Prokázat existenci závazků – doložit listinné důkazy ke všem závazkům, ale i k ostatním tvrzením, která jsou uvedena v návrhu na povolení oddlužení
4 - Prokázat počet vyživovacích povinností – včetně jejich výše, pokud jsou dány soudním rozhodnutím
5 - Prokázat soudu seznam majetku a u majetku vyšší hodnoty (nemovitosti) taktéž doložit znalecké ocenění

Novelou insolvenčního zákona platné od 1.6.2019 – došlo ke změně možností oddlužení u starobních důchodců a invalidních důchodců II. a III. stupně. Těmto dlužníkům, je vždy nastaveno splácení pouze na 3 roky a pokud je v tomto období hrazeno minimální plnění dle zákona, dochází po třech letech k ukončení oddlužení a odpuštění zbytku nesplacených dluhů, a to i v případě že nedojde k uspokojení 30% z celkové výše zadlužení.

Pokud je dlužník vlastníkem majetku nemalé hodnoty a tento před podáním návrhu převede na jinou osobu, má insolvenční správce možnost tuto dohodu vzít zpět, a to až po dobu 3 let zpětně.

Pokud je v oddlužení přihlášen zajištěný věřitel, tento v oddlužení je uspokojován pouze z prodeje zajištěného majetku. Pokud zajištěný věřitel nenavrhne jiné řešení, např. spoludlužník který není v oddlužení zajištěný závazek nadále splácí.

Oddlužení formou prodeje majetkové podstaty

Jedná se o oddlužení formou prodeje majetku dlužníka. Tento způsob se využívá nejčastěji ve chvíli, kdy dlužník nemá žádný doložitelný příjem, ale je vlastníkem například rodinného domu, bytu apod.. Stejně je nakládáno i s uměleckými předměty a šperky (nemalé hodnoty přesahující odhadovanou cenu částkou 100.000,- Kč).

Tento způsob oddlužení, je také využíván u dlužníků, kteří čerpali Hypoteční úvěr na koupi nemovitosti, ale své závazky nejsou v celku schopni splácet. V těchto případech se oddlužení řeší prodejem nemovitého majetku a z výnosu prodeje je vždy jako první uspokojován zajištěný věřitel. Teprve po vypořádání zajištěného závazku, dochází k uspokojení nezjištěných věřitelů.

Pokud je v oddlužení přihlášen zajištěný věřitel, tento v oddlužení musí dojít plnému, tedy 100% uspokojení závazku.
Pokud je dlužníkův majetek natolik vysoké hodnoty, že dojde k uspokojení všech věřitelů ve 100% výši, je přeplatek výnosu z prodeje vracen dlužníkovi a následně dochází k ukončení oddlužovacího procesu.

Za splnění určitých podmínek, lze se zajištěným věřitelem uzavřít dohodu, kdy tento svůj závazek do insolvenčního řízení přihlásí, ale nemusí dojít k prodeji zajištěného majetku.

O způsobu řešení oddlužení (prodej či neprodej majetku) rozhodují pouze 2 činitelé.
1 - Zajištěný věřitel
2 - Insolvenční správce

Nezajištění věřitelé nemají hlasovací právo, své pohledávky řešit formou prodeje majetkové podstaty.


Konkurs

Konkursní řízení je z pravidla využíváno pro společnosti SRO apod. Jedná se o oddlužení právnické nebo podnikatelské osoby formou prodeje majetku. Do majetku je zahrnováno veškeré vybavení, stroje, kmenové listy a vše co spadá do vlastnictví dlužníka (společnosti).

V tomto insolvenčním řízení není soudem ustanovován insolvenční správce, nýbrž Správce konkursní podstaty. Konkursní správce má za úkol zpeněžení majetku dlužníka a výnos z prodeje přerozdělit mezi věřitele.

Touto formou oddlužení, se ve většině případů nedocílí úplného splacení závazků. Avšak pokud dlužník projde konkursem a po jeho ukončení nadále eviduje nesplacené závazky, může za předpokladu, že splní všechny zákonem dané podmínky požádat o oddlužení formou splátkového kalendáře.

Reorganizace

Jedná se o formu oddlužení formou změny organizace dlužníka. Insolvenční správce, jako dozorčí orgán přebírá dohled nad všemi organizačními a marketingovými plány a tím může dosáhnout reorganizace fungovaní společnosti do stavu, kdy bude ze svých zisků dlužník schopen své závazky splatit.

Jak vyplývá z výše uvedeného, existuje více cest, jak oddlužením vyřešit neschopnost splácení závazků.

Pokud má klient zájem o více informací k zamýšlenému oddlužení, doporučujeme kontaktovat nasmlouvanou advokátní kancelář, která je ochotna provést analýzu možností oddlužení zdarma.

Co je to oddlužení a možnosti řešení oddlužení

Formulář byl přijat.

Došlo k chybě na serveru.

Odesílání formuláře...

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které můžete nalézt ZDE. Do textových polí, prosím nevyplňujte jiné osobní údaje, než které jsou v jednotlivých polích požadovány a které jsou nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku.

Jsme také jen lidé, proto se s námi domluvíte.

+ 420 734 150 491

bartek@akbartek.cz

Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov

© 2019 Advokátní kancelář Mgr. Stanislava Bártka – Všechna práva vyhrazena

Souhlas se zpracováním údajů

Vytvořila agentura BOXART