Likvidace firmy je právní postup, který vede k ukončení podnikání obchodní korporace. V rámci likvidace dochází ke zrušení a následnému zániku společnosti. Důležitým kritériem likvidace je to, že společnost nesmí být zadlužená. Jestliže jsou totiž v rámci dané firmy aktiva nižší než pasiva, podává se insolvenční návrh a zahajuje se insolvenční řízení. V případě likvidace se však většinou jedná o dobrovolné rozhodnutí, kdy z mnoha důvodů už není firma potřebná.

Pro likvidaci firmy je tedy podmínkou, aby generovala zisk, byla takzvaně v černých číslech. S likvidací se pojí dva termíny – zrušení a zánik společnosti. Zrušení společnosti je samotný proces, ve kterém dochází k vypořádání majetkových vztahů. Zahrnuje propuštění všech zaměstnanců, prodej majetku a vypořádání všech závazků. Zánik společnosti představuje samotný výmaz z obchodního rejstříku. Likvidací se mimo jiné zabývá i nový občanský zákoník.

V okamžiku, kdy jsou firmy v likvidaci, končí jejich aktivní obchodní činnost a vše se soustřeďuje pouze na vypořádání aktiv a pasiv a následné zrušení a zánik.

Jak probíhá likvidace firmy?

Kdy dochází k likvidaci firmy?

Mezi obecné důvody, proč dochází k rozhodnutí o zrušení firmy, patří nejčastěji tyto:

●  uplynutí doby, na kterou byla založena,
●  dosažení účelu, pro který byla založena,
●  rozhodnutí příslušného orgánu o jejím zrušení,
●  rozhodnutí příslušného orgánu o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení společnosti nebo její přeměně na jinou formu obchodní společnosti či družstva.

V posledním zmiňovaném bodě se však zrušení firmy obejde bez likvidace, protože její jmění přechází v určité formě na jiného právního nástupce.

Likvidace firmy má dvě podoby – dobrovolnou a nucenou. Dobrovolná probíhá, jak název napovídá, na základě rozhodnutí vlastníka nebo vlastníků společnosti. Nucená likvidace je nedobrovolné zrušení firmy, které se nařizuje soudem v zákonem stanovených případech.

Nucená likvidace je rozhodnutí soudu. Důvodem pro nucenou likvidaci může být například nečinnost firmy, kdy se více jak dva roky nekonala valná hromada.Postup likvidace firmy

Jelikož nejčastější právní formou je společnost s ručením omezeným, popisuje tento článek postup likvidace firmy právě v jejím případě. Stejně jako založení firmy není administrativně jednoduché, i likvidace bývá poměrně náročná operace.

Jak již bylo zmíněno výše, první fází likvidace je zrušení. O zrušení rozhodují:

●  společníci, kteří se na zrušení dohodnou,
●  valná hromada, stanovuje-li to společenská smlouva (= zakládající smlouva v případě dvou a více společníků),
●  jediný společník v případě jednočlenné firmy.

Pokud o zrušení rozhoduje valná hromada, je k přijetí takového rozhodnutí požadována tzv. kvalifikovaná většina. To znamená minimálně dvě třetiny hlasů na valné hromadě. V tomto případě, ale i v případě dohody společníků, musí mít rozhodnutí formu notářského zápisu.


Nejdůležitější je osoba likvidátora

Rozhodnutím o zrušení společnost vstupuje do likvidace. Řízením celého procesu se pověří osoba likvidátora. Jedná se o osobu, která musí být svéprávná a bezúhonná. Obvykle se likvidátorem stává jednatel společnosti. Výši odměny likvidátora určuje ten, kdo ho jmenoval do funkce (společník, valná hromada nebo třeba i soud).

Likvidátor v první řadě zajišťuje zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku. Po celou dobu procesu likvidace užívají všechny firmy v likvidaci svůj název s dodatkem „v likvidaci“.

Aby byla likvidace o něco jednodušší, volí se zpravidla z účetních důvodů jako den vstupu do likvidace první den v měsíci. Zákon totiž stanoví, že likvidátor je povinen vyhotovit k prvnímu dni likvidace zahajovací rozvahu a soupis majetku společnosti. K poslednímu dni před vstupem do likvidace se pak vyhotovuje účetní závěrka. Zpracovává se také daňové přiznání pro finanční úřad – zde platí lhůta 30 dnů od vstupu do likvidace.

Nejdříve zaměstnanci, poté věřitelé

Dalším krokem je oznámení vstupu do likvidace všem známým věřitelům. Likvidátor má dále povinnost zveřejnit oznámení o vstupu do likvidace v Obchodním věstníku společně s výzvou pro neznámé věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Ke zveřejnění musí dojít nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním odstupem.

Likvidátor dále zajišťuje ocenění firemního majetku a jeho prodej. Nutností je pochopitelně také ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci podle ustanovení zákoníku práce. Pohledávky zaměstnanců jsou podle § 197 nového občanského zákoníků uspokojovány prioritně, až poté následují pohledávky věřitelů.

Zánik společnosti

Poté, co jsou vypořádány všechny pohledávky, firma nemá žádné závazky, vypracovává likvidátor závěrečnou zprávu o průběhu likvidace. Navrhuje také rozdělení likvidačního zůstatku. To vše předkládá vlastníkům společnosti ke schválení. Až se tak stane, zajišťuje vyplacení likvidačního zůstatku a podává návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku k příslušnému soudu. Po rozhodnutí soudu dochází k výmazu z rejstříku a firma tím zaniká.

Potřebujete oddlužit?

   kontakt

Formulář byl přijat.

Došlo k chybě na serveru.

Odesílání formuláře...

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které můžete nalézt ZDE. Do textových polí, prosím nevyplňujte jiné osobní údaje, než které jsou v jednotlivých polích požadovány a které jsou nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku.

Jsme také jen lidé, proto se s námi domluvíte.

+ 420 734 150 491

bartek@akbartek.cz

Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov

© 2019 Advokátní kancelář Mgr. Stanislava Bártka – Všechna práva vyhrazena

Souhlas se zpracováním údajů

Vytvořila agentura BOXART